gedragscode Metacom

Gedragscode

Dienstverlenende verantwoordelijkheid

Als trainer en coach van Metacom:

 1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op.
 2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening
 3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht
 4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie)
 5. stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening
 6. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid

Vanuit mijn professionele competentie:

 1. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd.
 2. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.
 3. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden.
 4. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van het beroep kan schaden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit mijn persoonlijke integriteit:

 1. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid).
 2. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden.
 3. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.